ANDERE “GERUCHTEN”

  • Belastingvrije reserves kan men omzetten in belaste reserves mits betaling van het verlaagd tarief van 15% RV.
  • Vooruitbetaalde huur zal niet meer aftrekbaar zijn in het jaar van betaling.
  • Voorzieningen voor kosten zullen enkel nog vrijgesteld zijn als ze verband houden met de verplichting die op balansdatum bestaat.
  • De meerwaarde die belastbaar komt omdat de verkoopprijs niet tijdig werd herbelegd in afschrijfbare materie, zou belastbaar komen tegen het tarief van vennootschapsbelasting dat van toepassing was op het ogenblik dat de meerwaarde werd verwezenlijkt.
  • Intresten op schulden die zijn aangegaan om niet afschrijfbare activa te verwerven (zoals aandelen, kapitaal… ) zullen niet langer aftrekbaar zijn.
  • De aanslag op de geheime commissielonen, alle boeten, kan niet meer als beroepskost afgetrokken worden.