Investeringen in 2018 (AJ 2019)

Natuurlijke personen 20,5%
Kleine vennootschappen 20,5%
Grote vennootschappen /

 

Deze categorie betreft de investeringen voor de beveiliging van de beroepslokalen of bedrijfsvoertuigen en is enkel van toepassing voor eenmanszaken en kleine vennootschappen.

Investeringen voor de beveiliging van de beroepslokalen

Volgende investeringen van nieuw materiaal komen in aanmerking:

 • anti-ramkraaksystemen;
 • toegangscontrolesystemenvertragingselementen op de parking;
 • specifiek inbraakwerend glas;
 • specifiek inbraakwerende rolluiken;
 • beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekkengepantserde deuren;
 • materieel voor de detectie van diefstal;
 • goederenkluis met een inbraakvertragend slot;
 • kassa’s met beschermkap of een anti-graaikap;
 • neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT);
 • specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwervensloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf;
 • alarmsystemen camerasystemen;
 • volgsystemen.

De aannemer moet aangeven in welke beroepslokalen de werken werden uitgevoerd en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. De aannemer moet dus aantonen dat de investeringen en materialen voldoen aan de wettelijke vereisten.

Investeringen voor de beveiliging van bedrijfsvoertuigen

Bedrijfsvoertuigen worden hierbij gedefinieerd als:

 • voertuigen aangewend voor bezoldigd personenvervoer, met name autobussen, autocars en de autovoertuigen die uitsluitend worden aangewend hetzij tot een taxidienst, hetzij tot verhuring met bestuurder;
 • voertuigen aangewend voor goederenvervoer, met name trekkers en vrachtwagens, en aanhangwagens en opleggers met een maximum toegelaten massa van minstens 4 ton.

Voor de investeringen in beveiligingen komt het volgende in aanmerking:

 • immobilisatiesystemen die het starten van het bedrijfsvoertuig beletten;
 • alarmsystemen die de inbraak of geweldsuitoefening in het bedrijfsvoertuig detecteren;
 • alarmsystemen die door de chauffeur van het bedrijfsvoertuig kunnen worden ingeschakeld bij het opmerken van een poging tot inbraak of geweldpleging;
 • nadiefstalsystemen die erop gericht zijn te verhinderen dat een gestolen voertuig verdwijnt of die een gestolen bedrijfsvoertuig kunnen positioneren en volgen;
 • sloten en andere beveiligingssystemen die de toegang tot het bedrijfsvoertuig verhinderen of vertragen.

De alarmsystemen moeten geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming. Deze onderneming moet een factuur uitreiken die aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet de installateur op de factuur verklaren dat het geïnstalleerd materieel gecertificeerd is volgens het kwaliteitslabel INCERT of volgens een gelijkaardige kwaliteitsnorm. Daarnaast moet hij verklaren dat het geplaatst materieel het stelen van het bedrijfsvoertuig beoogt te verhinderen of te vertragen of dat het geplaatst materieel een slot of een ander beveiligingssysteem is die op het bedrijfsvoertuig wordt geplaatst.

Belastingaangifte

De belastingplichtige moet een formulier 275U bij de aangifte in de vennootschapsbelasting voegen.

De uitgaven moeten opgenomen worden in de belastingaangifte. Volgende documenten moeten ter beschikking worden gehouden voor de FOD financiën:

 • facturen van de investering;
 • betalingsbewijzen van deze facturen;
 • verklaring van de aannemer op de factuur of bijlage die de kwaliteit van het materiaal garandeert;
 • voor de alarmsystemen en de volgsystemen, het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale;
 • voor de camerasystemen, het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Voor bijkomende inlichtingen:

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Locale Integrale Veiligheid
Waterloolaan 76
1000 Brussel
T 02 557 35 55
E-mail: sliv@ibz.fgov.be
Website: www.besafe.be