De kosten voor de openbaarmaking van de jaarrekening zijn gekoppeld aan de consumptieprijsindex. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast. Verenigingen en stichtingen die bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België een jaarrekening moeten neerleggen, betalen sinds 1 januari 2019 dan ook een beetje meer.

Woordje vooraf

De term “verenigingen” omvat:

 • de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's)
 • de internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's)
 • de private stichtingen
 • de stichtingen van openbaar nut

Groottecriteria bepalen of een vereniging klein, groot of zeer groot is.
Aan de hand van de grootte bepaald, weet de vereniging welk standaardmodel van de jaarrekening hij moet gebruiken:

 • zeer grote verenigingen en stichtingen: het volledig schema voor verenigingen
 • grote verenigingen en stichtingen: het verkort schema voor verenigingen

Kleine verenigingen en stichtingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren.

Tarieven voor 2019

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt alleen bepaald door de gebruikte drager: XBRL, PDF of papier. Verenigingen en stichtingen die een jaarrekening moeten neerleggen, betalen sinds 1 januari 2019 voor:

 • een elektronische neerlegging van een gestructureerd databestand (XBRL): 72,10 euro
 • een elektronische neerlegging van een PDF-formaat: 128,20 euro
 • een neerlegging via de post op papier: 134,40 euro
 • een verbeterde neerlegging: 68,70 euro

In deze bedragen is de bijdrage van 3,40 euro in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) inbegrepen.
De historiek van de neerleggingskosten kan u raadplegen op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be).

Geen tarieftoeslagen

De algemene vergadering van grote en zeer grote verenigingen keurt ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar de jaarrekening goed. Binnen 30 dagen na de datum van de algemene vergadering moeten zij hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) neerleggen.
Kleine verenigingen en stichtingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren en leggen hun jaarrekening neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor verenigingen zijn geen tarieftoeslagen voorzien bij een laattijdige neerlegging. De niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekening heeft mogelijk wel andere gevolgen:

 • opschorting van een vordering ingesteld door een vereniging of stichting die niet voldoet aan haar openbaarmakingsverplichtingen;
 • gerechtelijke ontbinding van een vereniging of stichting die haar jaarrekening niet heeft neergelegd op vraag van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie;
 • geen machtiging voor giften van meer dan 100.000 euro door de minister van Justitie als de vereniging haar jaarrekening niet heeft neergelegd vanaf haar oprichting of de laatste drie boekjaren, of als de stichting haar jaarrekening niet heeft neergelegd.

Neem contact voor meer info